1. Правилник и ценовник на Урбан Комфорт
2. Закон за домување
3. Правилник за резервен фонд
4. Уредба за категоризација на становите и станбените згради

Добредojдовте во Урбан Комфорт

Нашата компаниjа е лиценциран управител на станбени згради на териториjата на Македониjа.

Компаниjата Урбан Комфорт претставува сплет на идеи, креативност и квалитетна реализациjа на своите услуги.

Нашето постоење произлегува од потребата за подобрување на квалитетот на колективното урбано живеење врз основа на услугите што Ви ги нудиме.

Создавање на високо квалитетен урбан живот за граѓаните.

ВИЗИЈА

Заедно со клиентите да создадеме поквалитетен урбан живот, преку избор на финансиски одржливи и долготрајни решенија.

МИСИЈА

Стратегиjaта на нашата компаниjа се раководи од конкретно формулирани цели, а неjзиното спроведување е овозможено од квалитетните услуги кои им ги нудиме на клиентите.

СТРАТЕГИЈА