Вредности:

Етика: Урбан Комфорт се одликува со професионалност, искрена и навремена комуникациjа, одговорен и транспарентен однос кон клиентите.

Одлична услуга: Урбан Комфорт нуди услуги кои ја зголемуваат вредноста, а истовремено ги намалуваат трошоците на клиентите.

Иновативност и инвентивност: Урбан Комфорт постоjано работи на нови, одржливи и квалитетни решениjа за клиентите.

Цели:

- Да создадеме висок квалитет на урбаниот живот.

- Да го подобриме нивото на услуги во секторот на управување со станбени згради.

- Да создадеме задоволни клиенти во сите станбени згради каде нашата компаниjа е избрана за управител.

Добредojдовте во Урбан Комфорт

Нашата компаниjа е лиценциран управител на станбени згради на териториjата на Македониjа.

Компаниjата Урбан Комфорт претставува сплет на идеи, креативност и квалитетна реализациjа на своите услуги.

Нашето постоење произлегува од потребата за подобрување на квалитетот на колективното урбано живеење врз основа на услугите што Ви ги нудиме.

Создавање на високо квалитетен урбан живот за граѓаните.

ВИЗИЈА

Заедно со клиентите да создадеме поквалитетен урбан живот, преку избор на финансиски одржливи и долготрајни решенија.

МИСИЈА

Стратегиjaта на нашата компаниjа се раководи од конкретно формулирани цели, а неjзиното спроведување е овозможено од квалитетните услуги кои им ги нудиме на клиентите.

СТРАТЕГИЈА